Październik sypnął rabatami

Regulamin akcji promocyjnej „Październik sypnął rabatami”

(dalej: „Regulamin”)

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Październik sypnął rabatami” (dalej: „Promocja”) jest: Agencja Reklamowa HAFTKOM Ewa Sadowska Karolina Sadowska s.c., ul. Kosynierów 47a, 75-232 KOSZALIN, NIP 669 250 63 15, REGON 330046989 (dalej: „Organizator”)
 2. Czas trwania Promocji: od dnia 5. października 2020 r. do dnia 6. listopada 2020 r., lub do wyczerpania zapasów.
 3. Celem Promocji jest promocja odzieży znakowanej haftem, oferowanej przez Organizatora.

Warunki uczestnictwa i przebieg promocji

 1. Promocja dotyczy wybranego asortymentu dostępnego w ofercie Organizatora, wymienionego w Tabeli Październikowych Rabatów (zał. nr 1 Regulaminu).
 2. W Promocji określone są ceny zakupu wybranych polarów, bluz i kurtek, oferowanych przez Organizatora, dla ilości zakupu od 20, od 50 i od 100 sztuk, znakowanych małym haftem, tj. do 8000 uderzeń. W cenę nie jest wliczony projekt i opracowanie graficzne.
 3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Organizatora. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, w tym z rabatem „Dla Stałego Klienta – stała cena haftu”.
 5. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Każdy Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania. Każdorazowy udział będzie rozpatrywany jako oddzielne, niezależne, jednorazowe zamówienie.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 5 października 2020 r.
 2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem promocja.haftkom.pl.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.